top of page

《論語》第十六。季氏


四、孔子曰:「益者三友,損者三友。友直,友諒,友多聞,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,損矣。」


 

█ 延伸閱讀:


第一。學而

第二。為政

第三。八佾

第四。里仁

第五。公冶長

第六。雍也

第七。述而

第八。泰伯

第九。子罕

第十。鄉黨

第十一。先進

第十二。顏淵

第十三。子路

第十四。憲問

第十五。衛靈公

第十六。季氏

第十七。陽貨

第十八。微子

第十九。子張

第二十。堯曰

Comments


bottom of page